מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת על ידי בני זוג המסתמכים האחד על צוואתו של השני בהתחייבות הדדית ביניהם. צוואה זו יכולה להיעשות במסמך אחד שיקרא צוואה הדדית משותפת או בשני מסמכים, שתי צוואות הדדיות נפרדות.

בצוואה זו יקבעו בני הזוג הוראות זהות שיחולו על כל אחד מהם, בנוגע לאופן חלוקת הרכוש לאחר פטירת כל אחד מהם או שניהם.

ברובן של הצוואות ההדדיות הנוסח הנהוג יקבע כי עם פטירת אחד מבני הזוג, ירש את עיזבונו בן הזוג שנותר בחיים כך שהוא יחזיק בכל הרכוש של בני הזוג וזאת על מנת שלאחר פטירת בן הזוג השני, ירשו ילדיהם המשותפים את העיזבון הכולל את כל הרכוש המשפחתי.

לייעוץ ראשוני, צרו קשר


ליצירת קשר טלפוני: 052-4488449

כותרת-צוואה

ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

ניתן למנות לפחות שלושה הבדלים:

1. הבדל ראשון- התחייבות עתידית- בצוואה הדדית נוצר הסכם בין שני צדדים, בני הזוג, לעניין ירושתו של האחד את השני וירושת אחרים את שניהם, נוצרת התחייבות עתידית בין בני הזוג, התחייבות המהווה מרכיב פסול במסגרת סעיף 27 (א) לחוק הירושה, תשכ"ח -1965 (להלן:"חוק הירושה"):

27.   (א)  התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת.
         (ב)  הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה.

2. הבדל שני- יכולת ביטול- בניגוד להוראות סעיף 27(ב) לחוק הירושה, הנוגעות לצוואה שאינה צוואה הדדית לפיהן יכול המצווה לשנות ולבטל צוואתו בכל עת, על צוואות הדדיות חלים כללי ביטול או שינוי אחרים וזאת (החל משנת 2005) בהתאם לסעיף 8א' לחוק הירושה:

צוואות הדדיות (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005
8א.     (א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
 (ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:
(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –
(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;
(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

מנגנוני הביטול ו/או השינוי ברורים מאוד מלשון החוק. עקרון ההסתמכות הוא העיקרון שעומד בבסיס סעיף זה בחוק הירושה המעגן את נושא הצוואה ההדדית וקובע מגבלות שונות על בן הזוג שנותר בחיים על מנת להגן על קיום רצונו של בן הזוג שנפטר, הבא לידי ביטוי בצוואה ההדדית.

הבדל שלישי- הנהנה שותף לעריכת הצוואה- בצוואה הדדית הנהנה או הזוכה מהצוואה (אחד מבני הזוג) הנו שותף לעריכתה. מצב זה אסור בניסוח של צוואה רגילה שאינה מאפשרת עריכה או נוכחות של אדם שיש לו עניין באותה הצוואה. מצבים מסוג זה עלולים לאפשר פסילת הצוואה בעתיד.

צוואות הדדיות לפני שנת 2005

בשנת 2005 נחקק התיקון לחוק הירושה ובא לעולם סעיף 8א' כפי שהובא לעיל, המתווה את הכללים לעריכת צוואה הדדית, שינויה וביטולה.

טרם תיקון החוק, היו נערכות הצוואות כצוואות רגילות, אישיות, בהן הוראות דומות להוראות בצוואות הדדיות לפיהן, במקרה השכיח, כל צד מעביר את כל רכושו לבן הזוג השני ולאחר שהאחרון נפטר, עובר העיזבון לילדים אלא שבמצב זה ללא ההוראות המיוחדות שיצר התיקון, התאפשר מצב של פעולת אחד מבני הזוג כנגד הסתמכותו של השני, כך למשל, יכל אחד מבני הזוג שירש את בן זוגו, לשנות את צוואתו ולהוריש את כל הרכוש למי שחפץ, לבן זוג חדש או אחר, זאת חלף הורשה לילדים המשותפים כפי שנקבע בצוואות שכתבו בני הזוג בתחילה.

לאור האמור, הדיון בעניין תוקפה, שינויה או ביטולה של צוואה שנערכה ונחתמה טרם התיקון בשנת 2005, תעשה בהתאם לפסיקה שהתפתחה בנוגע לצוואות רגילות הנושאות מאפיינים של צוואות הדדיות ואשר כאמור, החוק אינו חל עליהן.

מצבים בהם מומלץ לערוך צוואה הדדית

היתרון העיקרי בעריכת צוואה הדדית הינו שמירה על היציבות הכלכלית, רמת החיים של בן הזוג הנותר בחיים וכן אפשרות להבטיח העברה "מסודרת" של נכסי בני הזוג, לצאצאיהם המשותפים, לאחר פטירת בן הזוג השני.

אך יש לזכור כי יתרון זה, עשוי להפוך לו לרועץ לבן הזוג הנותר בחיים וזאת עקב שינוי תנאים שלא נצפה על ידי בני הזוג, עת ערכו את צוואתם ההדדית ועתה משהשתנו הנסיבות ישנו קושי אמיתי בשינוי הצוואה עקב תנאי הביטול הנוקשים. 

לאור האמור, בניסוח בצוואה הדדית יש להפעיל שיקול דעת ומחשבה אשר תאפשר מחד את הביטחון הנדרש לבני זוג המעוניינים להסתמך זה על צוואתו של זה ומאידך גמישות מירבית לצורך התמודדות עם שינויים צפויים ואפשריים בחיי בני הזוג בעתיד.

לייעוץ ראשוני, צרו קשר


ליצירת קשר טלפוני: 052-4488449